Algemene Voorwaarden

Algemeen

Voor een optimale dienstverlening heeft Fysiotherapie Bas Coenen onderstaande voorwaarden opgesteld:

Definities

 • Behandelend fysiotherapeut: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt;
 • Patiënt: degene die hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;
 • Fysiotherapie Bas Coenen: gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 81018541 en gevestigd aan de Poststraat 14 6431HL, te Hoensbroek;
 • Behandelingsovereenkomst: De overeenkomst waarbij een natuurlijk persoon, de behandeld fysiotherapeut, zich in de uitoefening van een fysiotherapeutisch beroep of bedrijf, tegenover een ander, de patiënt, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de fysiotherapie.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en diensten gegeven door Fysiotherapie Bas Coenen. Op alle (behandel) overeenkomsten tussen Fysiotherapie Bas Coenen en de patiënt is het Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst door Fysiotherapie Bas Coenen aan patiënt verstrekt.

Fysiotherapie Bas Coenen is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van tevoren op de site www.fysiobascoenen.nl aangekondigd

Openingstijden

Onze actuele openingstijden vindt u op www.fysiobascoenen.nl

Voorwaarden voor de behandeld fysiotherapeut

De behandelend fysiotherapeut handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst betreffende geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.

De behandelend fysiotherapeut is verplicht cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij de patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.

De behandelend fysiotherapeut houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hierop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De behandelend fysiotherapeut is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandeld fysiotherapeut kan worden gevergd.

De behandelend fysiotherapeut neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandeld fysiotherapeut op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Voorwaarden voor de patiënt

De patiënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling. Indien de patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelend fysiotherapeut te volgen, zal de behandelend fysiotherapeut dit met de patiënt bespreken.

De patiënt zal zich op verzoek van de behandeld fysiotherapeut identificeren. Dit in verband met de wettelijke legitimatieplicht.

De patiënt kan bij Fysiotherapie Bas Coenen stagiaires of meekijkende collega’s uit het vak tegenkomen tijdens de behandeling. Het opleiden van studenten, de nieuwe generatie fysiotherapeuten, is belangrijk voor de toekomst van dit mooie vak. Indien de patiënt niet wil dat er een tweede persoon tijdens de behandeling aanwezig is, zal dit duidelijk mondeling moeten worden aangegeven.

Wanneer de patiënt verhinderd is een afspraak van de behandeld fysiotherapeut na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal vierentwintig uur van tevoren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen de kosten van de behandeling in rekening worden gebracht.

Betalingsvoorwaarden

De patiënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten zorg bij Fysiotherapie Bas Coenen. De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen. Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt op basis van een factuur. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan en het openstaande bedrag dient bijgeschreven te zijn op rekeningnummer NL72 RABO 0339 8927 73. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysiotherapie Bas Coenen vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.

Privacyreglement

Alle gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden in navolging van de wet persoonsregistratie. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:

 • Behalve de behandelend fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, alle andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Ook deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;
 • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen;
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoger peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem);
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw behandeld fysiotherapeut;
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend;
 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens tien jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan inzien;
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Aanvulling op de voorwaarden.

Klachtenregeling

 • Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende behandelend fysiotherapeut;
 • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen;
 • Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, het KNGF. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Fysiotherapie Bas Coenen is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan uw materiële en/of immateriële zaken.

Fysiotherapie Bas Coenen staat niet garant voor het oplossen dan wel verhelpen van de klacht waarmee de patiënt zich meldt en hieraan kunnen dan ook geen rechten verleend worden.

Fysiotherapie Bas Coenen is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Indien u klachten heeft kunt u een folder van deze klachtenregeling vinden in de wachtkamer van Fysiotherapie Bas Coenen.

Fysiotherapie Bas Coenen stelt het zeer op prijs indien u opmerkingen of ideeën heeft ter verbetering van onze dienstverlening. U kunt dit zowel mondeling als via e-mail (info@fysiobascoenen.nl) aan ons doorgeven.

Lees hier meer over de wetgeving, rondom de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling.

× WhatsApp?